فیزیک دبیرستان tag:http://www.hsphysics.ir 2019-08-23T18:44:08+01:00 mihanblog.com جزوۀ فصل دوم یازدهم ریاضی و تجربی 2018-11-26T13:24:52+01:00 2018-11-26T13:24:52+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/92 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل دوم یازدهم تجربی روی تضویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل دوم یازدهم تجربی روی تضویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم 2018-10-31T11:51:25+01:00 2018-10-31T11:51:25+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/91 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم 2018-10-31T11:46:51+01:00 2018-10-31T11:46:51+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/90 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
سری اول تمارین فصل الکتریسیتۀ ساکن 2018-10-14T15:28:02+01:00 2018-10-14T15:28:02+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/89 احمد رضا رضوانی برای دانلود سری اول تمارین فصل الکتریسیتۀ ساکن روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود سری اول تمارین فصل الکتریسیتۀ ساکن روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ نمونه سؤال فصل اول فیزیک دهم 2018-10-05T20:49:15+01:00 2018-10-05T20:49:15+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/88 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ نمونه سؤال فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
برای دانلود جزوۀ نمونه سؤال فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.


]]>
جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی 2018-09-25T20:16:56+01:00 2018-09-25T20:16:56+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/87 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل اول فیزیک دهم سال تحصیلی 98-97 2018-09-24T14:51:22+01:00 2018-09-24T14:51:22+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/86 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل ترمودینامیک دهم ریاضی 2018-02-27T09:34:45+01:00 2018-02-27T09:34:45+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/85 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل 5 دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل 5 دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید.]]>
قابل توجه بچه های دهم ریاضی 2018-02-26T20:24:59+01:00 2018-02-26T20:24:59+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/84 احمد رضا رضوانی جزوه فصل ۵ سه شنبه داخل وبلاگ قرار می‌گیرد. جزوه فصل ۵ سه شنبه داخل وبلاگ قرار می‌گیرد. ]]> جزوه فصل سوم یازدهم 2018-02-02T06:24:45+01:00 2018-02-02T06:24:45+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/83 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل سوم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل سوم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
تمرین شمارۀ 1 ترم دوم دهم تجربی 2018-02-02T05:33:18+01:00 2018-02-02T05:33:18+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/82 احمد رضا رضوانی برای دانلود تمرین شمارۀ 1 دهم تجربی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود تمرین شمارۀ 1 دهم تجربی روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
تمرین 2 دهم ریاضی 2018-01-26T15:10:58+01:00 2018-01-26T15:10:58+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/81 احمد رضا رضوانی برای دانلود تمرین شمارۀ 2 روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود تمرین شمارۀ 2 روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
تمرین 1 یازدهم ریاضی و تجربی دبیرستان اسلام 2018-01-24T13:16:16+01:00 2018-01-24T13:16:16+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/80 احمد رضا رضوانی برای دانلود تمرین به هم بستن مقاومت‌ها روی تصویر زیر کلیک کنید.

برای دانلود تمرین به هم بستن مقاومت‌ها روی تصویر زیر کلیک کنید.]]>
تمرین 1 ترم دوم دهم ریاضی 1 و 2 2018-01-20T12:18:31+01:00 2018-01-20T12:18:31+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/79 احمد رضا رضوانی برای دانلود تمرین 1 ترم دوم دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید

برای دانلود تمرین 1 ترم دوم دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید
]]>
برنامه یازدهم 2018-01-17T04:47:56+01:00 2018-01-17T04:47:56+01:00 tag:http://www.hsphysics.ir/post/77 احمد رضا رضوانی با توجه به اینکه قرار شده کلاس یازدهم تجربی سه شنبه ها ساعت ۱ تا ۳ کلاس داشته باشند، برنامه درس فیزیک روز جمعه در وبلاگ قرار گرفته و سه شنبه آینده به صورت پرینت شده به دانش آموزان تحویل داده خواهد شد. با توجه به اینکه قرار شده کلاس یازدهم تجربی سه شنبه ها ساعت ۱ تا ۳ کلاس داشته باشند، برنامه درس فیزیک روز جمعه در وبلاگ قرار گرفته و سه شنبه آینده به صورت پرینت شده به دانش آموزان تحویل داده خواهد شد.]]>